• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

این فاضلابها ازلحاظ میزان مواد الی ،فاضلاب بسیارقوی وبه رنگ قهوه ای تیره میباشند.وجود مقادیر بالای روغن در این فاضلاب غیرمنتظره نیست .همچنین PH آن پایین ودرصورتی که به صورت بی هوازی تصفیه گردداز نظرموادمغذی فاضلاب کمبود خواهد داشت.دمای این فاضلاب نیز بالا بوده واین امر تصفیه مستقیم آن به صورت هوازی را دشوارمیسازد.زیرا راندمان انتقال اکسیژن دردماهای بالاترکاهش می یابد.

تصفیه فاضلاب صنعت آسیاب وپالایش روغن

اولین مرحله درتصفیه این پسابها واحدهای چربی گیری میباشد که این واحدها میتوانند بصورت مخازن بافلدار ساده ویا دارای صفحات جداکننده مورب پیچیده باشند.حذف روغن موجب کاهش بار وارد شده به واحدهای بعدی می گردد.عموما استفاده از واحدهای DAF با منعقد کننده ها همراه است که استفاده از آلوم متداول میباشد.

از آنجایی که پساب خروجی دارای کمبودموادمغذی جهت تصفیه هوازی میباشد ونیز به دلیل قدرت بالای مواد آلی آن عموما اول تحت تصفیه بی هوازی قرار میگیرد.نسبت BOD:N:P فاضلاب خام به میزان 5/0: 5/3 :100 میباشد که برای تصفیه بی هوازی کافی است.این فرایند میزان مواد آلی موجود درفاضلاب را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد وفاضلابی با نسبت 4/1 :7 :100 تولید مینماید.پساب تصفیه شده به روش بی هوازی قابل تصفیه به روش هوازی میباشد. انواع فرایندهای لجن فعال متداول جهت تصفیه شامل فرایندهای لجن فعال متعارف ،حوضچه اکسیداسیون ،وsbr هوازی میباشد.