• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

این فاضلابها دارای ترکیبات شیمیایی متنوع وبه تبع آن خصوصیات گوناگونی میباشند.درمیان تولیدکنندگان مواد دارویی ،آن دسته از که محصولات را برپایه سنتز شیمیایی تهیه می کنند ،ترکیبات فاضلاب خروجی آنها به فاضلاب تولیدی زیرگروههای مواد شیمیایی شباهت دارد،درحالیکه اگراز روش بیوسنتز (سنتز بیولوژیکی) درفرایند تولید استفاده گردد ،نوع ترکیبات خروجی بیشتر به صنایع تخمیری شباهت خواهد داشت.

شدت آلودگی مواد آلی میتواند از 100تا 10000 میلی گرم COD در هرلیتر متغیرباشد.محدوده PH این فاضلابها نیز بسیار گسترده بوده وممکن است حاوی یا فاقد فلزات باشند.به استثنای فاضلابهای داروسازی مبتنی بر فرایندهای بیوسنتزی ،اکثرفاضلابهای کارخانجات موادشیمیایی ودارویی دارای محتوای جامدات معلق کمی میباشد.وجودحلالهای آلی نیز غالبا در این فاضلابها مشاهده میشود واکثر آنها دچار کمبود موادمغدی میباشند.برخی از ترکیباتی که در فاضلابها ی کارخانجات شیمیایی وداروسازی عموما مشاهده میشوند عبارتنداز:متانول ،اتانول ،ایزوپروپیل الکل ،بوتانول ،میتیل ایزوبوتیل کتون ،پیریدن استات ،بوتیل استات ،تولوین ،استات واسیدهای چرب .

تصفیه فاضلاب کارخانجات مواد شیمیایی ودارویی

بطور معمول فرایندهای تصفیه ای شامل یکنواخت سازی وتصفیه بیولوژیکی میباشد.واحدهای عملیاتی مورد نیاز جهت تصیفه فاضلاب حاوی متانول به عنوان ماده آلی عمده موجود در فاضلاب شامل مراحل مخزن یکنواخت سازی ،کنترل PH ،تکمیل موادمغذی ،واحد هوادهی وته نشینی،واحدذخیره لجن وفیلترپرس جهت خشک کردن لجن میباشد.درمواردی نیز نیاز به استفاده از سیستم شناورسازی هوای محلول (DAF )به منظورجداسازی روغن وچربی میباشد.درصورتیکه فاضلاب حاوی فلزاتی نظیر روی باشد،حذف فلزات ازطریق ترسیب شیمیایی قبل از تصفیه بیولوژیکی میباشد.معمولا کمبود موادمغذی اصلی جهت تصفیه بیولوژیکی ضروری میباشد،به علاوه دربرخی موارد لازم است مقداری ترکیبات ریز مغذی نیز اضافه شود.

از آنجایی که ممکن است محتوای فاضلاب در هربخش تولیدی فاضلاب از هربخش دیگرمتفاوت باشدجریانهای گوناگون در مخازن جداگانه نگهداری شده وسپس این جریانهای مجزا با نرخهای ازپیش تعیین شده وارد مخزن اختلاط میگردند تا جریان فاضلاب پایدارتری راتولید نمایند.

مسائل و مشکلات تصفیه فاضلاب کارخانجات مواد شیمیایی ودارویی

وجود عوامل بازدارنده فرایندهای بیولوژیکی یکی از مشکلات عمده در تصفیه این فاضلابها میباشد.که ناشی از وجود مواد الی وفلزات هستند.البته عملکرد بازدارندگی به عواملی نظیرPH وغلظت TDS نیز بستگی دارد.غلظت های بالای TDS نیز ممکن است سبب آبزدایی سلولهای میکروبی واختلال در ته نشینی توده های زیستی راکتورگردد.

درشرایط عادی ،مقداری رشد باکتریهای رشته ای در توده زیستی مناسب می باشد،چراکه این باکتریها باتشکیل ساختاری ،امکان انعقاد وتجمع توده های زیستی رابرروی آن فراهم میسازند.درتوده های زیستی وجود موجودات رده بالا ،نظیر کرم ها نیزدیده شده است. یک توده زیستی متراکم که به خوبی لخته سازی شده است دارای شاخص حجمی لجن (SVI ) برابر با 100 یا کمترمیباشد.