• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

 

منظورازمواد سبک مجموعه ای ازروغنها وجربیها ی موجود درفاضلاب هستند که باید درمرحله تصفیه فیزیکی فاضلاب حدف شوند وتنها انتقال بخش بسیار کوچکی از این مواد به مراحل دیگرتصفیه فاضلاب مجاز است.این مواد سبک دارای جرم مخصوص کوچکتر از آب هستند وجداسازی آنها براساس قانونمندیهای فیزیکی ممکن است .چربی های موجود درفاضلاب آشپزخانه ها ،صنایع تولید مواد غذایی وتبدیلی ،محصولات گوشتی وهمچنین مایعات سبک مانند بنزین ،گازوییل وموادنفتی از عمده ترین آلاینده ها ی روغنی بشمارمیروند.

فرآیند های مکانیکی

1: آشغالگیری- اولین عملیاتی که در سایت تصفیه فاضلاب با آن مواجهه می شوید، آشغالگیری است. آشغالگیر وسیله است با دریچه هایی عمدتا با اندازه های یکسان که برای جمع آوری مواد جامد درشت موجود در فاضلاب بکار برده می شود. صفحات آشغالگیر به دو روش دستی و مکانیکی تمیز می شوند. با توجه به اندازه سوراخ های این صفحات ، آشغالگیر درشت و یا ریز است. این مطلب در بخش آشغالگیرها به طور کامل بیان شده است.

2:چربی گیر- مرحله ای است که در آن مواد شناور شده یعنی روغن های غیرامولسیونی و مواد آلی از فاضلاب جدا می شوند.

مهمترین روشهای تصفیه این فاضلابها شامل

شناورسازی ثقلی:API)AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE)

شناورسازی باصفحات مورب:CPI)CORRUGATED PLATE INTERCEPTORS)

شناورسازی با هوای فشرده:DAF)DESSOLVED AIR FLOTATION)

شناورسازی با ازن:DOF)DESSOLVED OZON FLOTATION)

روش ثقلی ساده ترین ،اقتصادی ترین ومتداول ترین روش مورد استفاده برای تصفیه فاضلابها ی روغنی میباشد .موادسبک دریک حوض طولی یا دایره ای جریان آرام به سمت بالا حرکت کرده ودرسطح آب حوض شناور میشوند وتوسط پاروبکهایی جمع آوری میشوند.جهت دستیابی به سرعت نهایی شناور شدن قطره های ماده سبک نیاز به مدت زمان ماند معینی درحوض جداسازی بوده وباقطر این ذرات نیز رابطه مستقیم دارد.ازعوامل منفی در این روش تجزیه این ذرات وجریان مغشوش ورودی فاضلاب میباشد.برای دستیابی به طراحی مناسب رعایت اصول هیدرولیکی وتوجه به محل بهینه ورود فاضلاب بسیار مهم است.

اگرذرات سبک به یک پلیت یا صفحه مورب برخورد نمایند مدت زمان شناورشدن ذرات وهمچنین مدت زمان ته نشینی ذرات قابل ته نشینی رادرمقایسه با حوضهای جداسازی متعارف به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.زاویه انتخابی صفحات مورب معمولا بین 45 تا 60 درجه است که ازصفحات مورب موجدارمقاوم درمقابل خوردگی استفاده میشود که فاصله آنها 40 میلی متر است.

استفاده از حبابهای گاز یکی از روشهای شیمیایی –فیزیکی جداسازی مواد بسیارریز معلق در آ ب است .ذرات مذکور به همرا حبابها ی گا زبه دلیل وزن مخصوص کم به سرعت به سمت سطح آب حرکت میکنند وبدین ترتیب حذف میشوند.روغن ها وچربی ها ی آزاد دافع آ ب بوده ومستقیما شناور شده اما امولیسیونها جاذب آ ب هستند لذا باید ازطریق تزریق مواد شیمیایی از هم گسیخته شده وجداسازی آنها از آب صورت گیرد.دراین روش فاضلاب پس از تزریق اسیدوباز برا ی خنثی سازی وهمچنین مواد منعقد کننده اولیه وپلی الکترولیت ها برای ناپایدار کردن به حوض شناورساز ی منتقل میگردد.بخشی از فاضلاب تصفیه شده به شکل جریان برگشتی در یک مخزن تحت فشار (حدودا 6بار)از طریق تزریق هوا اشباع شده وسپس به حوض شناورسازی تزریق میگردد،به دلیل کاهش فشار هیدرواستاتیکی حبابهای بسیار ریز آزاد شده به همراه ذرات معلق به سرعت به سمت سطح آ ب حرکت میکنند. تفاوت این روش دراستفاده از ازن به جا ی اکسیژن میباشد.   

3: همسان سازی فاضلاب

همسان سازی جریان برای غلبه بر مشکلات عملیاتی ناشی از نوسانات جریان استفاده می شود تا عملکرد فرایند های پایین دست را بهبود بخشند و  همچنین به عنوان یک مخزن اضطراری برای همسان کردن پساب فاضلاب در مواردی که هر نوع مشکلی در فرآیند تصفیه پیش بیاید به کار می رود. طراحی سایت می بایست شرایط خوبی برای اختلاط کافی فراهم کند تا از رسوب مواد جامد و تغلیظ آن جلوگیری کند و همچنین هوادهی بهتری داشته باشد برای جلوگیری از مشکلات بوی بد. بهترین محل برای تجهیزات همسان سازی در همان محل سایت تصفیه فاضلاب است. در برخی مواقع بعد از مرحله پیش تصفیه و قبل از مرحله تصفیه بیولوژیکی پیشنهاد می شود.