• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

درصورتیکه تصفیه اولیه فاضلاب ویا تصفیه شیمیایی آنها نتواند پسابی درحد استانداردهای موجود تولید نماید بایستی تصفییه زیستی به منظور کاهش هرچه بیشتر مواد آلی فاضلاب به خصوص آن قسمت ازاین مواد که بصورت خیلی ریز وکلوییدی هستند وتشکیل دهنده درصد عمده ای از آلودگی ها ی فاضلاب میباشند انجام گیرد .

فاضلاب منبع مهمی ازموادغذایی میباشد که میتواند میزبان زندگی وفعالیت تعداد زیادی میکروارگانیسم باشد که فعالیت آنها درتصفیه زیستی قابل اهمیت است .ازبین عوامل بیولوژیکی که درتصفیه زیستی دخالت می کنند انواع باکتریهای AUTOtrophicوHETROtrophic هستند که درتجزیه مواد آلی وانجام فعل وانفعالات اکسیداسیون بیولوژیکی بسیار موثرمیباشند وانرژی موردنیاز فعالیتهای حیاتی رامخصوصا ازاکسیداسیون ترکیبات ازت داروگوگرد دارتامین مینمایند.اکسیژن نیز ازعوامل ضروری برای فعالیت حیاتی باکتریها است بطوریکه برااساس تجربیات موجود وقتی درفاضلاب اکسیژن اضافی موجود باشد تجزیه مواد آلی 3مرتبه سریعتر ازتجزیه آنها به طریق دیگر انجام خواهد گرفت.اگراکسییژن موجوددرفاضلاب برای اکسیداسیون مواد آلی کافی نباشد اکسیژن ترکیبی تشکیل دهنده های فاضلاب برای این اکسیداسیون مورداستفاده قرار خواهد گرفت . ماحصل فعالیت باکتریها درحضوراکسیژن محلول وترکیبی درتصفیه بیولوژیکی ذرات درشت وتوده هایی است که به علت فعال بودن ودارابودن سطوح بزرگ درحجم کم میتوانند درتجزیه مواد آلی فاضلاب ورودی به واحد تصفیه بیولوژیکی کمک نمایند.

عملیات تصفیه بیولوژیکی

1: تصفیه بیولوژیکی هوازی-

1-1: فرآیند لجن فعال

1-1-1: لجن فعال متعارف: سیستم لجن فعال متعارف شامل یک تانک هوادهی فاضلاب که بوسیله یک ته نشین کننده و یک خط بازیافت جامدات. فاضلاب از طریق جریان هوای ثابت زیری در  حضور لجن فعال جاری می شود و از انتهای تانک بعد از 4 الی 8 ساعت(زمان ماند) خارج می شود. غلظت اکسیژن در راکتور می بایستی بیش از 0.5-2 ppm باشد، جاییکه مقدار آن بالاتر از 2 ppm باشد، انرژی کمتری در نظر گرفته می شود.

1-1-2: هوادهی گسترده: این شکل اصلاح شده یک فرآیند لجن فعال متعارف است که تولید لجن مازاد بوسیله اکسیداسیون به حداقل رسیده است و زمان ماند افزوده شده، به عنوان مثال اندازه بزرگ تانک هوادهی. مزیت اصلی این سیستم هوادهی گسترده داشتن حداقل امکانات برای کنترل لجن در مقایسه با سایر فرایند های لجن فعال متعارف می باشد. لجن در پساب هوادهی گسترده خیلی سبک، غیر قابل تجزیه در طبیعت و به سختی هم ته نشین می شود. بنابراین تانکهای ته نشینی با یک زمان ماند طولانی تر تقریبی 4 ساعت در مقابل 2 ساعت برای فرآیند تصفیه متعارف در نظر گرفته می شوند.

1-2: راکتور منقطع متوالی(SBR)- فرایند های واحد در گیر در SBR و سیستم های لجن فعال متعارف یکسان هستند. هوادهی و ته نشینی/ زلال سازی که در هر دو سیستم اتفاق می افتد. گرچه فرق چندانی بین شان نیست. در مدل متعارف،  فرآیندها در تانکهای جدا از هم به طور همزمان اتفاق می افتند. در حالیکه در SBR فرآیندها بطور متوالی در تانکهای یکسان اتفاق می افتد. تمام سیستم های SBR، 5 مرحله دارند که به طور معمول بطور متوالی به صورت ذیر صورت می گیرد:

1- پر کردن

2- واکنش(هوادهی)

3- ته نشینی کردن (ته نشینی/ زلال سازی)

4- تخلیه(سر ریز کردن)

5- استراحت

یک ویژگی جالب سیستم SBR این است که نیازی به برگشت سیستم لجن فعال(RAS) نیست. زیرا هم هوادهی و هم ته نشینی در یک مخزن اتفاق می افتد، و هیچ لجنی در مرحله واکنش از بین نمی رود و برای حفظ محتوای لجن در مخزن هوادهی هیچی از  جدا ساز بازگشت داده نمی شود. 

1-3: فیلتر چکنده ( فیلتر های هوای بیولوژیکی)- فیلتر چکنده شامل یک بستری از یک واسط بسیار نفوذ پذیر که میکروارگانیسم ها به آن میچسبند و از این طریق فاضلاب پخش می شود یا رد می شود.  جنس فیلتر عموما از سنگ (خاکستر نیز استفاده می شود) و یا انواع  مواد بسته بندی شده پلاستیکی شامل می شود.

بسترهای فیلتر سنگی معمولا گرد هستند و فاضلاب مایع از بالای بستر بوسیله یک پخش کننده چرخشی توزیع می شود و فاضلاب مدت زمان کوتاهی با این بستر در تماس است.

مایع جمع شده به یک تانک ته نشینی منتقل می شود، جاییکه جامدات از آب تصفیه شده جدا می شوند. در عمل بخشی از مایع جمع شده در زیر سیستم درین یا پساب ته نشینی، بازیافت می شود، معمولا برای رقیق کردن شدت فاضلاب ورودی و حفظ لایه نازک بیولوژیکی در یک شرایط مرطوب.

محدودیت های فیلتر چکنده شامل بروز گرفتگی نسبتا بالا، نیاز به دوره استراحت طولانی و بارگذاری نسبتا پایین می باشد.

2: تصفیه بیولوژیکی بی هوازی

فرآیند بی هوازی برای تصفیه لجن و بار آلی خیلی سنگین توسعه داده شده است. معایب تصفیه بی هوازی در مقایسه با تصفیه هوازی این است که سرعت رشد آرامی دارد که سبب می شود به یک زمان نسبتا  طولانی ماند در هاضم برای تثبیت فاضلاب به قدر کافی نیاز داشته باشد تا عمل هضم انجام شود. از طرفی دیگر بیشتر فاضلاب آلی به گاز متان تبدیل می شود که قابل احتراق است و محصول نهایی مفید می باشد. دمای بالایی برای رسیدن به تصفیه کافی فاضلاب لازم است که اغلب به عنوان معایب این فرآیند به شمار می رود. هرچند که دمای بالا تنها زمانی نیاز است که زمان طولانی به قدر کافی برای استراحت سلول در دماهای جزئی فراهم نشود. در فرآیند بی هوازی، فاضلاب های تصفیه نشده با لجن بازیافتی مخلوط می شوند و سپس در یک راکتور  ایزوله شده که هوایی به آن وارد نمیشود، هضم می شوند. بعد از هضم،  مخلوط در یک زلال ساز یا واحد شناورسازی خلاء جداسازی می شود و معمولا برای تصفیه بیشتر قسمت رویی به عنوان پساب فاضلاب تخلیه می شود. لجن بی هوازی ته نشین شده برای بار گذاری جهت فاضلاب ورودی ، بازیافت می شود.

اگرتجزیه بیولوژیکی با استفاده ازاکسیژن محلول یا اکسیژنی که بطورمصنوعی به فاضلاب تزریق میشود انجام گیرد اکسیداسیون بیولوژیکی را هوازی گویند واگراین عمل با استفاده از اکسیژن ترکیبی باشد اکسیداسیون را بی هوازی می نامند.

 

پکیج تصفیه فاضلاب- تصفیه فاضلاب