• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

تصفیه فاضلاب صنعتی

تخلیه فاضلاب صنعتی تصفیه نشده به سیسم فاضلاب خانگی سبب بالارفتن هزینه های تصفیه فاضلاب می شود. برای جلوگیری از هرگونه آسیب ناشی از تخلیه فاضلاب صنعتی به محیط زیست و حفاظت از فاضلاب خانگی، می بایست فاضلاب صنعتی قبل از اختلاط با فاضلاب خانگی، تصفیه شود.

آلاینده های مهم مرتبط در تصفیه فاضلاب

1: جامدات معلق- منجر به ازدیاد حجم لجن و شرایط بی هوازی می شوند در زمانیکه فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست آب تخلیه شود.

2: مواد مغذی(فسفر، نیتروژن و کربن)- زمانیکه فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست آبی  تخلیه شود، این مواد مغذی می توانند منجر به  رشد آبزیان نامطلوب شوند و هنگامی هم که به مقدار خیلی زیاد و بیش از حد در خاک و زمین تخلیه شوند منجر به آلودگی آبهای زیر زمینی می شوند.

3: آلاینده های متداول- ترکیبات آلی و معدنی که بر اساس سمیت شان حاد شناخته شده اند و یا مشکوک به سرطان زا بودن هستند که بسیاری از این ترکیبات در فاضلاب یافت می شوند.

4: مواد آلی مقاوم- این مواد آلی نسبت به روش های متعارف تصفیه مقاوم هستند، از جمله سورفکتنت ها، فنول ها و سموم کشاورزی

5: فلزات سنگین- که معمولا از فاضلاب های صنعتی و تجاری نشات می گیرند و اگر که بخواهنتد مجددا این آب را استفاده کنند، می بایست حذف شوند.

6: مواد معدنی نامحلول- مانند کلسیم و سدیم و سولفات که به مخزن آب ذخیره اصلی اضافه می شوند.

ویژگی های فاضلاب صنعتی

1: ویژگی های فیزیکی

1-1:کل مواد جامد: کل محتوی جامد یک فاضلاب به طوریکه آنچه که پس از تبخیر فاضلاب در دمای 103-105 درجه سانتیگراد باقی می ماند که متشکل از مواد شناور،  مواد ته نشین شده، مواد کلوئیدی، مواد موجود در محلول می باشد.

1-2: بو ها- فاضلاب صنعتی حاوی ترکیبات بو دار یا ترکیباتی است که طی فرایند تصفیه فاضلاب، بو تولید می کنند.

1-3: دما- دمای آب یک پارامتر مهمی است که روی واکنش های شیمیایی و سرعت آن واکنش ها در فرآیند تصفیه اثر می گذارد و همچنین بر روی آبزیان.

1-4: رنگ- رنگ فاضلاب صنعتی به نوع صنعت بر می گردد. مواد رنگی زیادی در یک حالت محلول وجود دارد.

1-5: کدورت-  اندازه گیری ویژگی عبور نور از آب است که کیفیت فاضلاب و آب طبیعی را با توجه به مواد معلق و کلوئدی موجود درآن نشان می دهد.

2: ویژگی های شیمیایی

2-1: مواد آلی- وجود این مواد تصفیه فاضلاب صنعتی را پیچیده می کند زیرا بسیاری از آنها به کندی بطور بیولوژیکی تخریب می شوند و یا اصلا تخریب نمی شوند.

نمونه هایی از این مواد شامل، چربی ها، روغن ها و گریس، سورفکتنتها (مواد فعال سطح)، فنول ها، ترکیبات آلی فرار(VOCs)، آفت کش ها و سموم کشاورزی

2-1-1: پارامترهای محتویات مواد آلی

  • اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی  BOD5: اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها در اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی، مقدار BOD5 را تعیین می کند.
  • اکسیژن مورد نیاز شیمیاییCOD: این اکسیژن مواد آلی را در طول یک واکنش با یک مخلوطی از اسید کرومیک و سولفوریک در دمای بالا اکسید می کند.

COD فاضلاب بطور معمول بیشتر از BOD5 است زیرا بیشتر ترکیباتی که می توانند بطور شیمیایی اکسید بشوند، بطور بیولوژیکی نیز اکسید می شوند. این می تواند خیلی مفید باشد زیرا COD می تواند در 3 ساعت تعیین شود در مقایسه با BOD5 که 5 روز زمان می برد.

2-2: مواد معدنی یا غیر آلی- از جمله، نیتروژن و فسفات ها، سولفور، فلزات سنگین می باشند.

3: ویژگی های بیولوژیکی

  • برخی صنایع ارگان های بیماری زای خاصی دارند مانند کشتارگاه ها، یا کارخانجات مخمر و نشاسته. اطلاعات بیولوژیکی برای ارزیابی میزان تصفیه مورد نیاز این فاضلاب ها قبل از تخلیه آن به محیط زیست لازم است.

انواع روش های متداول تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

روش های مختلفی برای تصفیه فاضلاب صنعتی وجود دارد. اغلب آنها برای اینکه بعدا فاضلاب صنعتی به فاضلاب شهری مستقیما تخلیه شود واینکه یک آلودگی خاصی هم از آن حذف شده باشد، انجام پذیر و قابل توصیه هستند. درصورتیکه تاسیسات تصفیه خانه تصفیه فاضلاب شهری به خوبی عمل کند، می تواند بخش عمده تصفیه صنعتی ( به غیر از آلودگی هایی مانند سیانید ها، فنول ها در غلظت های بالا و فلزات سنگین) را انجام دهد. pH فاضلاب باید نزدیک محدوده خنثی نگه داشته شود. عموما، فاضلاب صنعتی باید عاری از موادی باشد که در فرآیند تصفیه خلل ایجاد می کنند یا کیفیت فاضلاب تصفیه شده را بر هم می زنند. از این رو اولین امکانی که باید به جد در نظر گرفته شود این است که صنایع و شهرداری ها  باید در ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهری با هم همکاری داشته باشند. در بسیاری موارد تصفیه مشترک فاضلاب صنعتی و شهری میتواند اقتصادی و به نفع هر دو باشد.

سطوح مختلف تصفیه

سطوح میزان تصفیه اغلب به صورت اولیه، ثانویه و پیشرفته شناخته می شوند. تصفیه اولیه شامل جداسازی بخشی از جامدات معلق از فاضلاب را گویند. آشغالگیر و ته نشینی معمولا این فرایند جداسازی را انجام میدهد. بطور معمول خروجی تصفیه اولیه بطور قابل توجهی حاوی مواد آلی خواهند بو د و BOD نسبتا بالایی خواهند داشت. در تصفیه ثانویه، فاضلاب بیشتر تصفیه می شود. عموما فرآیند بیولوزیکی برای حذف مواد الی و مواد جامد معلق باقیمانده در فاضلاب انجام می گردد. معمولا پساب بعد از تصفیه ثانویه BODکمی در حدود 30ppm و جامدات معلق کمی در حدود 30ppm دارد. بیشتر مواد آلی تجزیه پذیر بیولوژیکی در طی تصفیه بیولوژیکی حذف می گردند ولی حدود 40-100ppm از مواد آلی مقاوم بیولوزیکی و محلول "تجزیه ناپذیر" در پساب باقی می مانند. این مواد ممکن است محصول نهایی تخریب بیلوژیکی طبیعی یا محصولات مصنوعی مانند دترجنتهای سنتزی، آفت کش ها، کلروفنل ها، ترکیبات نیترو، TCE، PCE، PCB، و غیره باشند.

1: عملیات واحد فیزیکی

روش های تصفیه ای که در آن نیروهای فیزیکی غالب است، مانند آشغالگیری، اختلاط، ته نشینی، شناور سازی، فیلتراسیون و انتقال گاز که عملیات های معمول این واحد هستند.

2: عملیات واحد شیمیایی

روش های تصفیه ای که حذف و یا تبدیل آلاینده ها با اضافه کردن مواد شیمیایی یا سایر واکنش های شیمیایی صورت می گیرد. رسوب گذاری، جذب و ضدعفونی روش های معمول هستند که در تصفیه شیمیایی فاضلاب بکار می روند.

3: عملیات واحد بیولوژیکی

روش های تصفیه ای که حذف آلاینده ها از طریق فعالیت های بیولوژیکی انجام می شود. تصفیه بیولوژیکی در ابتدا برای حذف مواد زیست تخریب پذیر آلی(کلوئیدی یا محلول ) و مواد مغذی(نیتروژن و فسفر) از فاضلاب بکار برده می شود. در واقع این مواد به گازهایی تبدیل می شوند که می توانند وارد اتمسفر و بافت سلول های بیولوژیکی شوند که می تواند از طریق ته نشینی حذف شود.

پکیج تصفیه فاضلاب

این پکیجها اصولا تصفیه خانه های کوچکی میباشند که برای مراکزی همچون مجتمع های مسکونی،هتلها،کمپهای کارگری،کارخانجات صنعتی و... براساس کیفیت فاضلاب وشرایط آب وهوایی وملاحظات محل نصب دستگاه طراحی واجرا میگردند.واحدهای اصلی آنها شامل مخزن هوادهی ،مخزن ته نشینی ،مخزن کلر زنی ،مخزن ذخیره لجن ،بلویرهای هوادهی و... میباشد.