• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

روش های نوین تصفیه فاضلاب

  • روش MBR

    MBR فرایندMBR یک سیستم تصفیه فاضلاب یکپارچه است که ازترکیب فرایند تصفیه بیولوژیکی (لجن فعال ) با یک سستم ممبرانی مستغرق تشکیل شده است. این فرایند میتواند جایگزین واحد ته نشینی ،هوادهی وفیلتراسیون گرددوبه این ترتیب هزینه های سرمایه گذاری وبهره بردا...