• info@palabco.ir
  • 021 - 86028559

HEDP ( هيدروكسي اتيلن دي فسفونيك اسيد ) يك بازدارنده ي خوردگي است .اين ماده با آهن و مس و روي تركيب شده و آنها را شلاته مي كند و تركيبات شلاته و پايدار تشكيل مي دهند . همچنين مي تواند اكسيدهاي فلزي سطح فلزات را در خود حل نمايد . تحت دماي 25 سانتيگراد بهترين عملكرد را دارد . پايداري زيادي دارد و در PH هاي بالاو نورو گرماي معمولي به سختي هيدروليز مي شود.

HEDP به علت خلوص بالا مي تواند به عنوان يه عامل پاك كننده درزمينه هاي الكتريكي و به عنوان ماده افزودني در مواد شيميايي استفاده گردد. به عنوان ضد رسوب و ضد خوردگي در سيستم هاي سيركوله و در زمينه هاي نفتي ؛ بويلرهاي فشار پايين و در صنايع متالوژي مورد استفاده قرار مي گيرد .