• info@palabco.ir
 • 021 - 86028559

درمواقعی که پسابها محتوی مواد معلق زیاد باشد یا درمواقعی که بخواهند قسمتی ازرنگ پساب راقبل ازورود به واحدهای تصفیه بیولوژیکی حذف نمایند (چون برخی ازمواد معلق ریزویا موادکلوییدی ورنگی برای ته نشینی زمان خیلی زیادی نیاز دارند ومخصوصا مواد کلوییدی به علت دارابودن بار الکتریکی وخاصیت دفع ذرات هم باریکدیگررادایما دفع میکنند) ازروش فیزیکوشیمیایی استفاده میکنند.

فلسفه استفاده از مواد شیمیایی نیز برای خنثی کردن بار الکتریکی کلوییدها با این مواد استوار است. بیشتر موادشیمیایی مصرفی دراین روش ترکیبات فلزاتی مانندآلمینیوم وآهن هستند واین ترکیبات درحین هیدرولیز یونهای فلزی با بارمثبت تولید مینمایند که میتوانندمواد کلوییدی را که دارای بار منفی هستند خنثی نموده وبه عنوان هسته اصلی گرد هم آیی تعداد زیادی کلویید بی بارعمل نموده ودرنتیجه مواد معلقی که وزین وقابل ته نشینی است راتولید نماید که درمرحله بعد بوسیله ته نشینی وفیلتراسیون ازفاضلاب جدا میگردد

عملیات تصفیه فیزیکی

1: ته نشینی- یعنی جداسازی آب توسط ته نشینی وزنی ذرات معلق که سنگین تر از آب هستند. ته نشینی برای جداسازی شن و ذرات معلق در حوضچه ته نشینی اولیه، ته نشینی فلاک های بیولوژیک در حوضچه ته نشینی لجن فعال و جداسازی فلاک ها شیمیایی می باشد زمانیکه فرآیند انعقاد شیمیایی استفاده می شود، همچنین برای تغلیظ مواد جامد در رشد دهنده های لجن. حوضچه های ته نشینی در اندازه ها و شکل های مختلفی ساخته می شوند، مخزن های دایره یا مستطیلی. این حوضچه های ته نشینی از چهار منطقه بر طبق کارکردشان تشکیل شده اند:

 1. منطقه ورودی(Inlet Zone)- جایی که مواد ورودی بصورت یکنواخت بر روی سطح مخزن پخش می شوند.
 2. منطقه ته نشینی(Settling Zone)- ذرات معلق با سرعت یکنواخت روی این منطقه می نشینند
 3. منطقه لجن(Sludge Zone)- مواد جامدی در زیر مخزن جمع می شوند.
 4. منطقه خروجی(Outlet Zone)- مایع شفاف و روشن که بطور یکنواخت بالای سطح مخزن حوضچه ته نشینی جمع شده و از این مکان خارج می شود.

2: شناور سازی- عملیات واحد برای جداسازی ذرات جامد و مایع از یک فاز مایع می باشد. جداسازی بصورت تاثیر یک گاز(معمولا حباب های هوا) بر روی فاز مایع صورت می گیرد. حبابها به مواد ریز می چسبند و نیروی شناوری ذرات متصل و حباب های گاز آنقدر زیاد هستند که سبب شود ذرات به صورت یک ورق تفاله ای روی سطح آب بروند و با یک مکانیسم جمع آوری سطح از آب حذف شوند. شن و سایر جامدات سنگین که ته مخزن ته نشین شده اند به سمت لجن مرکزی برای حذف جمع می شوند. مزیت اصلی عملیات شناور سازی بیشتر از ته نشینی است، اینکه ذرات خیلی کوچک و سبک که به آرامی ته نشین می شوند، براحتی و در زمان کوتاهتری با این روش حذف می شوند.

عملیات تصفیه شیمیایی

1:خنثی سازی- فاضلاب صنعتی اغلب حاوی ترکیبات اسیدی یا قلیایی هستند که قبل از تخلیه یا تصفیه می بایست خنثی بشوند. فاضلابی که به آبهای دیگر تخلیه می شود،pH بین 6 و 9 دارد. فاضلابی که وارد مرحله تصفیه بیولوژیکی می شود، pH بین 6.5 و9 برای رشد بهینه میکروارگانیسم ها لازم دارد. عموما فاضلاب های اسیدی با جریان فاضلاب قلیایی، آهک، دولومیت، آمونیاک، سود کاستیک یا سوداش خنثی می شود. آهک بطور وسیعی برای خنثی سازی فاضلاب اسیدی استفاده می شود به دلیل ارزان بودن آن. آهک به کندی واکنش می دهد و ممکن است رسوبات نامحلول نیز تشکیل دهد. فاضلاب های قلیایی معمولا برای تصفیه به جریان فاضلاب اسیدی، سوافوریک اسید یا کلریدریک اسید نیاز دارند.

2: اکسید/ احیا- اکسید کننده ها در تصفیه فاضلاب به عنوان اولین مرحله در حذف فلزات سنگین که مواد آلی را اکسید می کنند یا به عنوان آخرین مرحله در فرایند تصفیه که ترکیبات بودار را از جمله سولفید هیدروژن یا برای اکسید کردن مواد معدنی مانند سیانور و برای ضد عفونی بکار می روند.عوامل اکسید کننده ای که بطور معمول در تصفیه آب بکار می روند شامل:

 • اکسیژن
 • هیپو کلریت سدیم
 • هیپو کلریت کلسیم
 •  پتاسیم پرمنگنات
 • پراکسید هیدروژن

3: ته نشینی شیمیایی- در تصفیه فاضلاب شامل اضافه کردن مواد شیمیایی برای تغییر حالت فیزیکی جامدات محلول و معلق و تسهیل حذف این مواد جامد از طریق ته شینی می باشد.

1-3: انعقاد- در سرعت بالای اختلاط اتفاق می افتد یا حوضچه های اختلاط که خیلی سریع هستند. اولین اتفاقی که در حوضچه میکس سریع می افتد این است که مواد منعقد کننده پخش می شوند بطوریکه با تمام فاضلاب تماس داشته باشند. انواع منعقد کننده های آب و فاضلاب:

 • آلوم(سولفات آلومینیوم Al2(SO4)3.18H2O)
 • سولفات آهن2(FeSO4.7H2O)
 • لایم یا آهک (Ca(OH)2)
 • کلرید آهن (FeCl3)
 • سولفات آهن3(Fe2(SO4)3)

2-3: لخته سازی- هدف لخته سازی تشکیل توده یا فلاک ها از موادی است که خیلی ریز شده اند. لخته سازی فاضلاب بوسیله عوامل مکانیکی یا هوا انجام می شود. ته نشینی شیمیایی برای بهبود اجرای فرآیند انجام می شود.

80 تا 90 درصد کل مواد معلق،50 تا 80 درصد BOD5 و 80تا90 درصد باکتریها از طریق ته نشینی شیمیایی میتوانند حذف شوند. در مقایسه با زمانیکه ته نشینی معمولی بکار می رود، فقط 50 تا 70 درصد کل مواد معلق، 25 تا 40 درصد BOD5 و 25 تا 70 درصد باکتریها می توانند حذف شوند.

تصفیه فیزیکی- شیمیایی

سیستم شناورسازی با هوای (DAF)

در این عمل شناورسازی ، هوا بطور تنگاتنگی با یک جریان آب در فشار بالا در تماس است که هوا را در خود حل می کند. فشار روی مایع در طول یک ولو فشار پشتی کاهش می یابد، بنابراین کاهش حباب های ریز است که جامدات معلق و روغن را از جریان فاضلاب به سطح هوای شناور، جارو می کند. جامدات چگالی مخصوص بیشتری نسبت به آب دارند که سبب رسوب کردن آنها در ته حوضچه می شود و با یک بازوی پاک کننده چرخشی حذف می شوند. بازوی متصل به همان شفت، یک تیغه کفگیر چرخشی است که مواد شناور را از سطح مخزن به یک قیف سطحی می ریزد. آب تمیز در زیر یک سطحی عبور می کند و سپس می بایست مخزن را از طریق یک لندر ترک کند، که در ناحیه جانبی قرار دارد.

یک بخشی از آب پسماند برای تامین فشار، بازیافت می شود. هوای فشرده به داخل پمپ های بازیافت وارد می شود و با آبی تماس پیدا می کند که در تانک هوادهی حاصل می شود.